Author: Lorian Mr
•7/19/2014 06:28:00 CH
Xem xong clip, có thể cảm nhận được là người nghèo dễ dàng chia sẻ những gì họ có hơn.
Con người ta luôn nghi ngại điều gì đó.