Author: Lorian Mr
•7/31/2015 11:17:00 CH

Jamie Raven, ảo thuật gia với màn ảo thuật tương tác với giám khảo đã làm cho Simon hoảng hồn và tin vào phép thuật.